mandag den 3. juni 2013

Feltarbejde om foråret (del 1)

Mit arbejde består primært af feltarbejde fra april til oktober, så jeg får set en del nordjysk natur i den periode. I april, maj og juni gælder det kortlægningen af levesteder for en lang række bilagsarter samt bestandsopgørelser for henholdsvis Rørdrum, Mosehornugle, Tinksmed og Markpiber.
Starten af foråret var domineret af meget kolde temperaturer, hvilket udsatte overvågningen af Rørdrum med et par uger. Jeg startede overvågningen d. 20. april ved Nørhå Sø på Thy og besøgte en lang række lokaliteter, inden jeg kørte til Skagen. Eneste nævneværdige observationer fra Thy blev 115 Splitterner ved Ørum Sø, hvor de sidste år lavede en koloni på hættemågeøen i østenden.
Skagen var som altid en fornøjelse om foråret, og i Reservatet blev Rørdrum 2, Tranepar samt Ringdrossel 3 noteret. Desuden sad der en Rørdrum på strandengen ved Grenen. Retur mod Aarhus stoppede jeg 1½ time på Hulsig Hede for at ædle en Steppehøg. Det blev desværre ikke aktuelt, men en del rovfugle træk nord i lav højde. Bedste fugle var to Sorte Glenter. Tre sandsynlige tranepar blev desuden kortlagt fra klitten :-)
Skrubtudse yngler i store antal i Reservatet. Det er super hyggeligt med deres insisterende kvækken.
Tranepar på Hulsig Hede.
En flok Krondyr i morgenlys på Ålvand Klithede.
Jeg besøgte Thy igen d. 2-3. maj, men så ikke andet end lokale ynglefugle.
Rørdrum ved Vandet Sø var en kærkommen overraskelse, da der ellers har været langt mellem snapsene for arten  på Thy. 
D. 6-7. maj var jeg igen på vej til Skagen. Et par stop på vejen gav Rørdrum ved Torndrup Strand samt Mosehornugle ved både Gerå og Jerup (hvorvidt der er tale om ynglefugle kan være vanskeligt at afgøre, men jeg har desværre ikke mere end ca. en time pr. lokalitet). På Hulsig Hede prøvede jeg igen at ædle en Steppehøg, men igen uden held. Der var der pænt med rovfugle, og det var virkelig en fornøjelse inden varmeflimmeren satte ind. På hjemturen var jeg forbi Lille Vildmose, hvor caretakergruppen gør mit arbejde til en formsag. Det er jeg meget taknemmelig over, da lokaliteten kan være vanskelig at overvåge med mit timetal. I skumringen fløj en Sølvhejre en kort runde over rørskov syd for Hegnsvej (selvom arten er blevet relativ almindelig i DK, var det kun mit andet fund).
Mosehornugle ved Gerå.
Mosehornugle ved Jerup Strand får tæsk af to krager.
De blev ved i ti minutter, indtil uglen fløj langt mod syd.
Lokaliteten er rigtig god til Mosehornugle, og den 13. maj sås hele fire individer.
Hvorvidt de yngler må tiden vise.
Rådyr i Lille Vildmose. Det er helt vildt så synlig arten er i år.
Det kan muligvis skyldes en hård og lang vinter, som nu tvinger dyrene ud i det åbne land på jagt efter føde.
Ræv i Lille Vildmose. Jeg ser ræv hele tiden efterhånden.
De fleste af vores fuglelokaliteter må have et massivt prædationstryk fra det flotte rovdyr.
En halv Stålorm. En af vores tre firben i DK
Den 14-15. maj besøgte jeg Livø for at opfriske mine botaniske kundskaber. Vejret var ikke det bedste, så jeg fandt ikke rigtig nogle fugle i den fine gamle egeskov på øen (skoven er én af flere lokaliteter, hvor Egehjort snart skal udsættes). To syngende hanner af Rødrygget Tornskade på østsiden var ny potentiel ynglelokalitet for arten (Dofbasen), og det samme gjorde sig gældende for Rørhøg, hvor et par flittigt forsvandt ned i en lille rørskov på østsiden.
Hulkravet Kodriver. Ikke specielt sjælden, men den er pæn.
Strand-Hornskulpe er meget sjælden og findes kun få steder i Nordjylland.
Den kan desuden ses på Fanø og Sjællands Odde.
Af andre sjældenheder fra Livø kan nævnes: Lyngstar, Kronløs-Springklap, Vår-Potentil og Limfjords-Vorterod.
Dansk Kokleare. Fin strandengsart.
Den 20. maj var jeg i Store Vildmose og Udholm Mose, men aften- og natlyt gav ikke den forventede Flodsanger. Jeg sluttede turen af med en morgenobs i Vandplasken. På tre timer så jeg Tejst 3, Storkjove, Sortstrubet Lom 2, Sule 345 og Sortstrubet Bynkefugl som bedste fugle.
Nordisk Kærguldsmed. Meget talrig på kernelokaliteterne. Flyver lidt tidligere end Lille Kærguldsmed.
Den lokale Sortstrubet Bynkefugl fra Vandplasken. 
  Tekst og foto: SSL

Ingen kommentarer: